НИВА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1-ви до 4-ти клас

Първи клас, начинаещи – Junior (J)

Общ хорариум от 60 учебни часа (по 30 минути), по един учебен час два пъти седмично
/ октомври – май/

Децата се учат да разбират, следват и дават кратки инструкции; да разпознават често срещани думи; да общуват на базисно ниво; да разпознават и произнася звука на буквите; да разпознават и казват буквите от азбуката, както и думи, започващи с тях


Втори и трети клас, начинаещи – Primary 1 (P1)

Общ хорариум от 85 учебни часа (по 40 минути), два учебни часа седмично, разпределени в два дни от седмицата по един  учебен час.

Децата се учат да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения; да използват по-самостоятелно новата лексика и граматика, за да изграждат по-дълги и сложни изречения; да участват в по-сложни диалози; да слушат и четат кратък текст уверено, да отсяват основна информация и  определени детайли; да пишат кратък текст.


Трети и четвърти клас, преминали ниво P1 или подготвени извън школата – Primary 2 (P2).

Общ хорариум от 85 учебни часа (по 40 минути), два учебни часа седмично, разпределени в два дни от седмицата по един учебен час.

След полагане на входящ тест детето може да премине директно в ниво P2.

  • Децата се учат да вникват по-детайлно в това, което слушат и да правят логически изводи за отговор на даден въпрос; да четат с разбиране кратки истории, информативни текстове и текстове в минало време; да участват в дискусии върху прочетен текст; да говорят уверено по по-голям набор от теми; да общуват с връстници с кратки диалози; да пишат текст със свои идеи, структуриран в параграфи.

 

След завършване на ниво P2, децата имат възможност да се явят на първия от изпитите на Кеймбридж за деца – YLE Starters, който се провежда във Враца.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени. Изпитът проверява четирите езикови умения: Слушане, Четене, Писане и Говорене, като всички явили се деца получават сертификат. Оценката е под формата на брой щитове. Целта на този изпит е да мотивира децата, да им предостави опит в явяването на подобен изпит, като по този начин им помага да преодолеят стреса при изпитите от предстоящите  високи нива на Кеймбридж.

НИВА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 4-ти до 12- ти клас

Ниво Senior 1 (S1) –  четвърти клас, преминали ниво P1 или P2 и пети клас.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

Senior 1 е подниво на А1 от Общоевропейската езикова рамка.

  • Учениците се учат да използват стратегията за сравнение и контраст; да намират причинно-следствени връзки в текст; да определят основната идея и детайли от текста; да обобщават информация от текст; да слушат текст, за да извлекат и попълнят специфична информация; да описват събития, на които са присъствали;да изразяват мнението си по различни въпроси;да съставят граматически правилни изречения; да съставят текст с дължина 100-110 думи в различен формат.

След завършване на ниво S1, децата имат възможност да се явят на втория от изпитите на Кеймбридж за деца – YLE Movers, който се провежда във Враца.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени. Изпитът проверява четирите езикови умения: Слушане, Четене, Писане и Говорене, като всички явили се деца получават сертификат. Оценката е под формата на брой щитове. Целта на този изпит е да мотивира децата, да им предостави опит в явяването на подобен изпит, като по този начин им помага да преодолеят стреса при изпитите от предстоящите  високи нива на Кеймбридж.


 

Ниво Senior 2 (S2) – пети, шести клас, преминали ниво Senior 1 или издържали успешно входящ тест за нивото.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

S 2 се равнява на А1 + от Общоевропейската езикова рамка.

  • Учениците се учат да извличат основната идея и детайлите на текста при четене или слушане; да преразказват или обобщават текст със свои думи; да задават и отговарят на въпроси по текст; да използват стратегията за сравнение и контраст или за езикова догадка; да използват речник; да изказват мнение и да обсъждат това на събеседника си; да дават и се ориентират по напътствия; да говорят за навици от миналото; да разказват кратки истории; да съставят граматически правилни изречения; да съставят текст с дължина 110-130 думи в различен формат.

След завършване на ниво S2, децата имат възможност да се явят на третия от изпитите на Кеймбридж за деца – YLE Flyers, който се провежда във Враца.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени. Изпитът проверява четирите езикови умения: Слушане, Четене, Писане и Говорене, като всички явили се деца получават сертификат. Оценката е под формата на брой щитове. Целта на този изпит е да мотивира децата, да им предостави опит в явяването на подобен изпит, като по този начин им помага да преодолеят стреса при изпитите от предстоящите  високи нива на Кеймбридж.


Ниво Senior 3 (S3) – шести, седми, осми клас преминали ниво Senior 2 или издържали успешно входящ тест за нивото.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

S3 се равнява на А2 от Общоевропейската езикова рамка.

  • Учениците се учат да прилагат стратегии за скоростно четене на средно дълъг текст; да извличат значението на непознати думи от контекст; да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват важната информация; да изграждат нови видове текст като есе, формално и неформално писмо; преглед на филм/книга/туристическа дестинация и др; да структурират текст с ясен фокус според изискванията на формата; да използват различни художествени похвати за писане; да използват стратегии за слушане с разбиране за откриване на основни идеи, ключови думи и специфични детайли; да използват по-богат набор от думи и изрази; да структурират по-сложни изречения като използват аргументи, примери и обяснения.

След завършване на ниво S3, децата имат възможност да се явят на изпита на Кеймбридж KET (Cambridge English: First) който се провежда във Враца.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени.


Ниво Senior 4 (S4) – клас 7+ преминали ниво Senior 3 или издържали успешно входящ тест за нивото.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

Senior 4 се равнява на B1 от Общоевропейската езикова рамка.

  • Учениците се учат да прилагат стратегии за скоростно четене на средно дълъг текст; да извличат значението на непознати думи на база контекст и отделят важната информация; да пишат с ясен фокус и според изискванията и стандартите на формата; при писане да използват художествени похвати, които ще бъдат изисквани във всяко следващо ниво; свободно да обсъждат и да разсъждават по различни теми; да използват по-богат набор от думи и изрази; да структурират по-сложни изречения, използвайки аргументи, примери и обяснения; да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли.

След завършване на ниво S3, децата имат възможност да се явят на изпита на Кеймбридж PET (Cambridge English: Preliminary), който се провежда във Враца.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени.


Ниво Senior 5 (pre-certificate) – клас 8+ преминали ниво Senior 4 или издържали успешно входящ тест за нивото.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

Senior 5 се равнява на B1 + от Общоевропейската езикова рамка.

  • Учениците се учат да прилагат нови стратегии за скоростно четене на дълъг текст; да извличат значението на непознати сложни думи от контекст; да разпознават различната стилистика и употреба на езика в различни по формат текстове; да забелязват подвеждаща информация в текстовете и да  достигат до верния отговор; да структурират текст, така че да отговаря на съответните изисквания; да използват различни художествени похвати при писане; да извличат информация за различни аспекти на комуникативната ситуация, които не се коментират директно; да говорят свободно на редица ежедневни и абстрактни теми и да изказват аргументирано мнение; да използват аргументи, примери и обяснения за достигане до решение и убеждаване на събеседника.

След завършване на ниво S3, децата имат възможност да се явят на изпита на Кеймбридж PET (Cambridge English: Preliminary), който се провежда във Враца.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени.

НИВА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Аdults 1 (A1) – начинаещи (без или с много слаба езикова подготовка)

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

А1 в Advance Language School се равнява на ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка.

  • Курсистите се учат да използват лексика и базови изрази по конкретни теми от основна необходимост; да разпознават познати думи и изрази от обкръжението си; да разчитат и разбират познати думи, фрази и изрази; да говорят за себе си и живота си; да общуват с кратки изречения на познати теми; да изписват кратки текстове и да попълват формуляри с лични данни.

В края на нивото се полага финален изпит. Успешно преминалите нивото курсисти (при над 60 % успеваемост), получават сертификат на Advance Language School, който удостоверява знанията им  по английски език в рамките на България.


Аdults 2 (A2) – курсисти, преминали успешно А1 или издържали успешно входящ тест за нивото.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

А2 в Advance Language School се равнява на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка.

  • Курсистите се учат да разбират фрази и често използвани думи, свързани с теми от ежедневието; да разбират основния смисъл на кратки и ясни послания и съобщения; да четат кратки базисни текстове и лична кореспонденция; да намират лесно достъпна информация от реклами, брошури, менюта, разписания и т.н; да комуникират за рутинни задачи, изискващи точни и конкретни въпроси и отговори по позната тема; да поддържат кратък основен общ разговор; да описват познати обекти и явления с кратки изречения; да пишат кратки бележки и кореспонденция.

В края на нивото се полага финален изпит. Успешно преминалите нивото курсисти (при над 60 % успеваемост), получават сертификат на Advance Language School, който удостоверява знанията им  по английски език в рамките на България.

След завършване на ниво А2, курсистите имат възможност да се явят на изпита на Кеймбридж KET (Cambridge English: First) който се провежда във Враца.На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени.


Adults 3 (A3) – курсисти, преминали успешно A2 или издържали успешно входящ тест за нивото.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

A3 в Advance Language School се равнява на ниво B1 от Общоевропейската езикова рамка.

  • Курсистите се учат да разбират основните моменти в ясна, стандартна реч по често срещани теми; да разбират основните моменти на много радио и телевизионни програми по актуални теми или такива от професионален или личен интерес; да разбират и четат текстове, с често употребявана лексика; да четат и разбират описание на случки, чувства или желания в лична кореспонденция; да общуват в повечето ситуации, които биха могли да изникнат при пътуване; да влизат в дискусия по теми, които са познати, или които ги интересуват; да свързват изречения, за да опишат опит и случки, мечти, стремежи и амбиции; да аргументират или обяснят накратко мнение и план; да разкажат история, филм или книга; да пишат лична кореспонденция; да пишат структуриран текст по позната тема.

В края на нивото се полага финален изпит. Успешно преминалите нивото курсисти (при над 60 % успеваемост), получават сертификат на Advance Language School, който удостоверява знанията им  по английски език в рамките на България.

След завършване на ниво A4, курсистите имат възможност да се явят на изпита на Кеймбридж PET (Cambridge English: Preliminary), който се провежда във Враца. PET е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство, че владеете езика на средно ниво.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени.


Adults 4 (A4) – курсисти, преминали успешно A3 или издържали успешно входящ тест за нивото.

Общ хорариум от 130 учебни часа (по 40 минути), 4 учебни часа седмично, разпределени в два дни по 2 уч. часа.

A4 в Advance Language School се равнява на ниво В1+ от Общоевропейската езикова рамка.

  • Курсистите се учат да разбират дълги текстове и да следват сложни аргументи за сравнително непознати теми; да разбират повечето телевизионни и радио новини и програми за актуални събития; да разбират повечето филми; да четат статии и репортажи свързани с актуални проблеми; да четат съвременна проза; да общуват сравнително гладко и спонтанно; да дискутират, изразяват мнение и гледна точка; да говорят детайлно по различни теми; да изразяват мнение по тема; да пишат детайлни текстове от различно естество.

В края на нивото се полага финален изпит. Успешно преминалите нивото курсисти (при над 60 % успеваемост), получават сертификат на Advance Language School, който удостоверява знанията им  по английски език в рамките на България.

След завършване на ниво A4, курсистите имат възможност да се явят на изпита на Кеймбридж PET (Cambridge English: Preliminary), който се провежда във Враца. PET е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство, че владеете езика на средно ниво.

На желаещите се провежда кратка допълнителна подготовка по формата на изпита на преференциални цени.

Майсторски (сертификатни) нива:

FCE (Cambridge First Certificate in English) – клас 9+

преминали ниво Senior 5 или издържали успешно входящ тест за нивото. Това ниво подготвя курсистите за изпита на Кеймбридж FCE.

Общ хорариум от 180 учебни часа (по 40 минути), 6 учебни часа седмично, разпределени в два дни от седмицата.

Курсистите се подготвят по формата на изпита FCE, като обучението включва и серия от безплатни пробни изпити, с оценка и анализ на успеваемостта на курсиста. Подготовката продължава до датата на явяване на изпита.

Cambridge English: First, отговаря на В2 от Европейската езикова рамка. 

При успешно представяне на изпита, възможните оценки са три: А, В, С. При оценка D Кеймбридж издава сертификат за по-ниското ниво  PET. При оценка А, кандидатът получава сертификат за по-високото ниво на владеене на Английски – С1.

Курсистите се учат да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст; да извличат значението на непознати думи на база контекст; да забелязват подвеждаща информация в текстовете и/или въпросите и да достигат до верния отговор; да разбират как се използва езика, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста; да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита FCE; да използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.; да разбират цялостната идея и детайли, слушайки текст; да извличат конкретна информация чрез разпознаване на ключовите думи; да анализират причинно-следствената връзка между събития и да извличат информация за различни аспекти на ситуацията; да комуникират свободно като използват голям набор от думи и изрази, както на ежедневни, така и на абстрактни теми; да подкрепят отговорите си с аргументипримери и/или обяснения.


CAE (Cambridge Advanced English Exam) – клас 10+
преминали ниво FCE или издържали успешно входящ тест за нивото. Това ниво подготвя курсистите за изпита на Кеймбридж CAE.

Общ хорариум от 180 учебни часа (по 40 минути), 6 учебни часа седмично, разпределени в два дни от седмицата.

Курсистите се подготвят по формата на изпита CAE, като обучението включва и серия от безплатни пробни изпити, с оценка и анализ на успеваемостта на курсиста. Подготовката продължава до датата на явяване на изпита.

Cambridge English: Advanced, отговаря на C1 от Европейската езикова рамка.

При успешно представяне на изпита, възможните оценки са три: А, В, С. При оценка D Кеймбридж издава сертификат за по-ниското ниво  В2. При оценка А, кандидатът получава сертификат за най-високото ниво на владеене на Английски – С2. Тази гъвкава система за оценяване на нивото на владеене на езика прави CAE един от най-предпочитаните изпити в световен мащаб.

Курсистите се учат да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст с цел идентифициране на основната идея и на конкретна информация; да извличат значението на непознати думи на база контекст; да забелязват подвеждаща информация в текстове и/или въпроси и да прилагат подходящи стъпки, за да достигне до верния отговор; да разбират начина, по който се използва езика, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и да се въздейства върху читателя; да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита САЕ; да използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки; да разбират както цялостната идея, така и детайли, слушайки диалози с различни акценти; да прилагат стратегии за разпознаване на ключови думи с цел извличане на конкретна информация; да извличат информация като обстановка, роли на участниците в разговора, тяхната мотивация и цел и др.; да анализират причинно-следствената връзка между събития в разговор; да комуникират свободно във всякакви ситуации и използва голям набор от думи и изрази; да подкрепят отговорите си с аргументи, примери и обяснения; да дискутират свободно голям брой ежедневни и абстрактни теми и да изказват аргументирано мнение.


CPE (Cambridge Proficiency Exam in English) – клас 11+

преминали ниво CAE или издържали успешно входящ тест за нивото. Това ниво подготвя курсистите за изпита на Кеймбридж CPE.

Общ хорариум от 180 учебни часа (по 40 минути), 6 учебни часа седмично, разпределени в два дни от седмицата.

Курсистите се подготвят по формата на изпита CPE, като обучението включва и серия от безплатни пробни изпити, с оценка и анализ на успеваемостта на курсиста. Подготовката продължава до датата на явяване на изпита.

Cambridge English: Proficiency, отговаря на C1 от Европейската езикова рамка.

При успешно представяне на изпита, възможните оценки са четири: А, В, С или D. При оценка D (най-слабата) Кеймбридж издава сертификат за по-ниското ниво  C1. Оценка А на Cambridge English: Proficiency е най-високата възможна оценка, с която се удостоверява ниво на владеене на английски език.

Курсистите се учат да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст за извличане на основната идея и конкретна информация; да извличат значението на непознати думи на база контекста; да забелязват подвеждаща информация в текстовете и въпросите и да прилагат подходящи стъпки, за да достигнат до верния отговор; да използват езика, за да постигнат логическа връзка в текста (или между няколко текста с обща тема) и да въздействат върху читателя; да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита СРЕ; да разпознават фокуса на писмените задачи от изпитния формат, така че да могат да ги развият в детайли; да използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки; да разбират цялостната идея и детайли, слушайки диалог с различни акценти; да извличат конкретна информация на база на ключови думи; да извличат информация относно обстановка, роли на участниците в разговора, тяхната мотивация и цел и др.;да анализират причинно-следствената връзка между събития в разговор; да комуникират свободно във всякакви ситуации с голям набор от думи и изрази; да подкрепят отговорите си с аргументи, примери и обяснения; да дискутират свободно голям брой ежедневни и абстрактни теми.

В края на обучението курсистите се явяват на изпита на Кеймбридж CPE, който се провежда във Враца.

TestDaf

клас 9+ преминали пред-сертификатно ниво 5 или издържали успешно входящ тест. Това ниво подготвя курсистите за изпита на Гьоте Институт TestDaf.

Общ хорариум от 150 учебни часа (по 40 минути), 5 учебни часа седмично, разпределени в два дни от седмицата.

TestDaf е изпит по немски език за напреднало ниво. Той обхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска референтна езикова рамка (ОЕЕР). Ако издържите TestDaF във всичките му четири части с TestDaF-Niveaustufe 4, удостоверението от теста ще служи като езиков сертификат за приемане в почти всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

Курсистите се учат да обработват и изпълняват задачи върху текстове на теми от студентското ежедневие, журналистически текстове на научни или обществено-политически теми, научни текстове от специализиран или университетски вестник; да съставят логично-свързани и структурирани текстове въз основа на ключови въпроси и статистически данни; да излагат и аргументират виждането си по темите; да събират информация, описват графики и обобщават съдържанието им; да изразяват и обосновават личното си мнение; да преценяват алтернативите, да формулират хипотезите и др.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.