Правилник

за дейността и вътрешния ред

Настоящият правилник регламентира организацията на учебния процес, вътрешния ред и начините на плащане в Advance Language School.

Advance Language School е сертифициран обучителен център на Cambridge English Language Assessment към университета Кеймбридж. Школа АДВАНС организира провеждане на курсове по чуждоезиково обучение в гр. Враца и гр. Мездра. Обучението е организирано в стройна система, чиято крайна цел е успешно полагане на изпитите за сертификатите на Кеймбридж и Гьоте Институт, удостоверяваши академично ниво на владеене на езика. Обучението е съобразено със стандартите на Общоевропейската езикова рамка (тук).

 1. Основният тип обучение в школата е целогодишен, при който определено ниво се изучава в рамките на една учебна година.
 • Учебната година започва през м. октомври и приключва през м. май за всички нива и възрасти, с изключение на майсторските (сертификатните) класове FCE (B2), CAE (C1) и CPE (C2), за които учебната година продължава до определените от Cambridge Exams дати за изпитите (около средата на м. юни).
 • Посещенията в школата са съобразени с националните празници и ваканциите на учениците. Възможно е при изрична договорка между учител и обучаеми да бъдат взети извънредни часове и през предвидените ваканции.
 • Броят учебни часове (хорариумът) е различен за различните нива и възрасти и е както следва:
  • 1-ви клас: 60 учебни часа (2 учебни часа седмично)
  • 2-ри/ 3-ти клас: 85 учебни часа (3 учебни часа седмично)
  • 4-ти – 12-ти клас: 130 учебни часа (5 учебни часа седмично)
  • За напреднали ученици, подготвящи се за изпитите на Кеймбридж FCE, CAE и CPE: 180 учебни часа (6 учебни часа седмично) + целогодишни безплатни изпитни тренинги и пробни изпити, продължаващи до явяването на изпита (средата на м. юни)
 1. Интензивни и полу-интензивни курсове за възрастни –  100 учебни часа /интензитетът на обучението се определя от възможностите на участниците в курса/.
 2. Индивидуално обучение – броят часове и интензитетът на обучението се определят от индивидуалните потребности на обучаемия и възможностите на преподавателя.
 • Обучението се провежда в групи от 6 до 12 обучаеми. При групи по-малки от 6 човека се намалява броят на учебните часове.
 • Всеки учебен час е с продължителност 40 минути, с изключение на часовете на първи клас, които са с продължителност 30 минути.
 • При хорариум от 3, 5 или 6 учебни часа седмично, общият брой часове се разпределя в два (не поредни!) дни от седмицата.
 • Часовете в школата се провеждат в обратна на училищната смяна за съответните обучаеми.
 • В края на всеки курс обучаемият получава сертификат на Advance Language School за съответното ниво на владеене на езика, приравнено към Общоевропейската езикова рамка. Обучаеми, които не са успели да постигнат 60 % успеваемост по време на обучението не получават сертификат.
 • За записан се счита курсист, попълнил регистрационния формуляр на Advance Language School (на място в офиса) и заплатил първа вноска от таксата за обучение. Попълване на регистрационен формуляр без заплащане на такса не гарантира запазване на мястото. Местата в курсовете са ограничен брой и при запълването им е възможно отпадане на кандидати с незаплатена такса дори преди крайния срок на записване.
 • Препоръчително е курсистите да се запишат за целогодишните курсове в Advance Language School до 20.09. , независимо дали са били ученици на школата предходната учебна година или са нови курсисти.
  • При записване след тази дата обучаемите се съобразяват с изготвената вече програма и нямат възможност да посочат неудобни дни или часове, с които да се съобразим при изготвянето й.
  • При записване след посочената дата е възможно доставката на учебните комплекти да се случи след започване на учебната година, което не е желателно и влияе на качеството на учебния процес.
 • Записването за интензивни и полу-интензивни курсове се съобразява с посочената дата за предстоящия курс, посочен в сайта на школата.
 • Записването за индивидуално обучение съответно се договаря индивидуално с техническия сътрудник на школата, който осъществява връзката между учителя и обучаемия.
 • Възможно е включване в определен курс след започването му при следните условия:

– при наличие на свободно място в съответния курс

– при полагане на входящ тест за определяне на нивото и текущ тест,

съответстващ на взетия материал в курса до момента.

 • Обучаеми, които не са посещавали предходното ниво в Advance Language School, но имат езикова подготовка, полагат входящ тест за определяне на нивото. Входящият тест е безплатен във всички случаи, независимо от нивото на напредналост.
 • Личните дани, които курсистът предоставя при записване се обработват и съхраняват от Advance Language School в съответствие с Наредба № 1 от 30 януари 2013г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни. /Виж Политика за защита на личните данни на Advance Language School/

За целогодишен курс:

1. Еднократна вноска на цялата сума при записване за курса.

2.Разсрочено плащане на 4 равни вноски:

1 – ва вноска : м. септември / при записване /

2 – ра вноска : м. ноември

3 – та вноска : м. януари

4 – та вноска : м. март

 1. Разсрочено плащане на 8 равни вноски:

– вноските се плащат от 1-во до 5-то число всеки месец                                      

 1. Такси за сертификатни класове FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2):

1 – ва вноска: м. септември

2 – ра вноска: м. ноември

3 – та вноска: м. декември

4 – та вноска: м. януари

5 – та вноска: м. февруари

6 – та вноска: м. март

– вноските се плащат от 1-во до 5-то число всеки месец

За интензивен курс:

 1. Заплащане на цялата такса при записване.
 2. Заплащане на две равни вноски:

1-ва вноска при записване

2-ра вноска в средата на курса

За индивидуално обучение:

Заплаща се такса за съответния учебен час/часове при всяко посещение.

/индивидуалното обучение изключва ползване на отстъпки/

Общи положения:

 • Таксата включва: такса за обучение, административна обработка, допълнителни учебни материали за проверка на знанията, възможност за допълнителни консултации и опреснителни курсове, сертификат на Advance Language School за съответното ниво.
 • Учебните комплекти /учебник и учебна тетрадка/ не влизат в таксата за обучение и се заплащат допълнително.
 • Таксата за обучение не включва регистрационната такса за изпити администрирани от международни изпитни бордове.

Отстъпките при заплащане на таксата за обучение не са с натрупване и не превишават 20%, освен в индивидуални случаи от здравословен/социален характер и специално договорени с ръководството на школата.

– 5 % отстъпка ползват ученици, продължаващи обучението си в школата. Отстъпката се ползва само при спазване на сроковете за плащане и отпада за всяка просрочена вноска. При следваща вноска, платена в срок, отстъпката се възстановява;

–  10 % отстъпка при заплащане на пълната такса за обучение при записването;

– 10 % отстъпка при записване на 2 – ри член от едно семейство;

– 20% отстъпка при записване на 3 – ти член от едно семейство;

– във всички случаи на неспазване на срока за плащане, на съответната вноска се начислява 5% глоба

– В случай на просрочване на заплащането на съответната такса с повече от 15 дни, ръководството има право да отстрани обучаемия от занятия;

– В случай на неиздължени такси обучаемият не получава сертификат за завършено ниво.

– При отказ на обучаем от заплатен курс до пет работни дни преди началната дата на курса се възстановява цялата такса без удръжки;

– При отказ на обучаемия от вече стартирал курс, внесената до момента такса не се възстановява.

Таксата е фиксирана и не се влияе от броя посетени часове. При отсъствия по уважителни причини са предвидени безплатни консултации.

 • да осигури подходяща учебна среда за провеждане на чуждоезиковите курсове
 • да осигури квалифицирани преподаватели за съответните чуждоезикови обучения
 • да информира своевременно обучаемите за всякакви промени в графика на провеждане на учебните занятия, възникнали поради заболяване на преподавател или други извънредни обстоятелства
 • да осигури компенсиране на пропуснати занятия, в случай на временно отсъствие на преподавател
 • да осигури консултации за курсисти, отсъствали от две и повече занятия по уважителни причини
 • да осигурява точна информация относно обучението, графика и начина на плащане
 • да дава информация за напредъка на детето при запитване от страна на родителя/ настойника
 • да уведомява своевременно родителя/ настойника при възникнали проблеми, свързани с обучението или дисциплината на детето

Права и задължения на обучаемия :

Обучаемият има право  :

 1. На безплатна консултация при затруднения в овладяването на учебния материал.
 2. На безплатна консултация при две и повече отсъствия по уважителни причини.
 3. На безплатни летни консултации, в случай че преподавателят препоръча такива на съответния обучаем.
 4. На безплатни опреснителни курсове преди началото на новата учебна година, в случай че обучаемият заяви желанието си за участие в посочения за това срок и се запише за предстоящата учебна година.
 5. На безплатни тренинги и пробни изпити, в случай че се обучава в сертификатните нива FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2).
 6. На участие в безплатни информационни семинари, организирани от Advance Language School

Обучаемият е длъжен :

 1. Да се запознае с настоящия правилник.
 2. Да спазва дисциплината в часа и да не пречи на учебния процес.
 3. Да се старае да идва подготвен за часа.
 4. По време на междучасие да пази тишина и да не напуска района на школата.
 5. Да опазва имуществото в школата и да пази чистота.
 6. Да изключи и предаде телефона си на учителя преди началото на учебния час. Ползването на телефони по време на учебния процес е недопустимо. /телефоните на курсистите се съхраняват в кутия по време на занятията и се връщат на притежателите им след приключване на часовете/.

Забранява се внасяне на алкохол и оръжия от всякакъв характер в района на школата!

Забранява се внасяне на храни и напитки в класните стаи. Допустимо е внасянето само на бутилка минерална вода.

–  При системно нарушаване на дисциплината и възпрепятстване на учебния процес следва предупреждение и респективно изключване от школата, без възстановяване на внесената такса.

–  При несправяне с учебния материал и нисък резултат ( под 60 %) на текущите и финалния тест обучаемият не получава сертификат за завършено ниво.

–  При повреда на имуществото на школата, обучаемият е длъжен да възстанови съответните щети в едноседмичен срок. При повторно нарушение от същия характер следва изключване от школата, без възстановяване на внесената такса.

Задължения, права и препоръки към родителя / настойника :

Родителят /настойникът е длъжен:

 1. Да се запознае с настоящия правилник.
 2. Да уведоми ръководството на школата, в случай на тежки, хронични или специфични заболявания или състояния на детето, изискващи специално внимание от страна на учителя /астма, сърдечни заболявания, аутизъм, дислексия, хиперактивност и др./
 3. Да поддържа редовен контакт с преподавателя (по телефона или на място в школата).
 4. Да уведомява своевременно когато се налага отсъствие на ученика (по телефона или с бележка).
 5. Да следи за изпълнението на задачите за домашна работа, както и за бележки, написани от учителя в тетрадката на детето.
 6. Да следи стриктно и спазва сроковете за внасяне на таксите.

Родителят / настойникът/ има право

 • винаги при запитване да получи информация за това как детето му се справя с учебния процес;
 • да се свърже с ръководството на школата по всякакви въпроси, касаещи обучението на детето
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.